Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Konstgjort material kopierar kroppens läkningssystem

Svenska Bonesupports produkt Cerament låter som science fiction, men är på riktigt. Företaget har tagit fram en produkt som lagar benbrott, och som går från syntetiskt material till riktigt ben på ett år i kroppen. Medicinteknikbolaget är ett av innehaven i Öhman Hälsa och Ny Teknik.

Cerament är ett konstgjort material som kopierar kroppens naturliga läkningssystem, och cirka sex till tolv månader efter en operation har Cerament helt absorberats av kroppen och ersatts av kroppseget ben.
Det hela började med frustrerade läkare. För traditionellt sett när man ska behandla en svår skelettskada, till exempel efter en bilolycka, måste läkarna börja med att operera ut skelettmassa från en annan del av kroppen, för att sen använda den för att laga det skadade benet.
"Vid ett benbrott i till exempel en bilolycka kommer det lätt in smuts i benet, något som leder till infektioner och ökar risken för amputation. Med vår produkt utsöndras antibiotikan lokalt vilket minskar risken för biverkningar och för antibiotikaresistens" säger Emil Billbäck vd på Bonesupport.

”Vid ett benbrott i till exempel en bilolycka kommer det lätt in smuts i benet, något som leder till infektioner och ökar risken för amputation. Med vår produkt utsöndras antibiotikan lokalt vilket minskar risken för biverkningar och för antibiotikaresistens” säger Emil Billbäck vd på Bonesupport.

– Det innebär stort obehag för patienten som får svårt att ligga ner, svårt att sköta sin hygien, och vars kropp måste läka ytterligare ett kirurgiskt ingrepp, säger Emil Billbäck, vd för Bonesupport.
Dessutom tar det tid, och amputationsrisken vid svåra skelettskador är trots behandling ändå så hög som 16 procent. För att skapa en bättre situation började ortopediprofessor Lars Lidgren i slutet av 1900-talet att forska för att ta fram ett syntetiskt alternativ, producerat i laboratorier, som skulle kunna läka skelettet lika bra som kroppens egna material.

– Och det lyckades han väldigt bra med. Han tog fram Cerament, som är en rent revolutionerande produkt.

Cerament är ett konstgjort material som kopierar kroppens naturliga läkningssystem, och cirka sex till tolv månader efter en operation har Cerament helt absorberats av kroppen och ersatts av kroppseget ben.

– Då finns inget kvar av vår produkt, utan benet är helt läkt och har samma styrka och funktion som tidigare.

Antibiotikan utsöndras lokalt

I dag finns Cerament i många europeiska länder, samt på den viktiga USA-marknaden. Där har Bonesupport precis fått godkännande för att använda en variant av produkten som innehåller antibiotika.

– Vid ett benbrott i till exempel en bilolycka kommer det lätt in smuts i benet, något som leder till infektioner och ökar risken för amputation. Med vår produkt utsöndras antibiotikan lokalt vilket minskar risken för biverkningar och för antibiotikaresistens, eftersom de problemen främst uppstår bland bakterier i mag- och tarmkanalen.

Fördelarna för patienten är många, men även samhället tjänar på produkter som Cerament.

– En stor brittisk studie visade att över en tvåårsperiod hade svårt skadade patienter som behandlats med Cerament hela 17 dagar färre på sjukhus jämfört med traditionell behandling. Det innebär en stor samhällsekonomisk besparing.

Samma sak har amerikanska myndigheter slagit fast, och Bonesupport är inte det enda medicinteknikbolaget som väntas minska samhällets kostnader för vård.

Förvaltare för fonden är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin.

Förvaltare för fonden är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin.

– Med en åldrande befolkning stiger samhällets vårdkostnader, vissa analyser visar att det kan komma att bli rejält mycket dyrare. Men med utvecklingen av ny teknik som ett komplement till traditionell vård kan samhället minska den här kostnadsstegringen markant, säger Viktor Elmsjö, förvaltare för Öhman Hälsa och Ny Teknik som investerar i innovativa hälso- och sjukvårdsbolag.

”En stor drivkraft”

Han har själv en bakgrund inom biomedicin, och konstaterar att det finns väldigt många av den här typen av bolag i Norden, framför allt i Sverige.

– Här finns lärarundantaget, en regel som säger att forskare anställda vid universitet själva äger rätten till att kommersialisera sina forskningsresultat, något som ger en stor drivkraft.

Ett av de bolag som ingår i den nya medicinteknikfonden är just Bonesupport, och totalt har fonden just nu 32 innehav. Tanken är att den siffran ska vara mellan 30 och 60, varav 70 procent måste komma från Norden. För den geografiska närheten är mycket viktig enligt Viktor Elmsjö.

– Med det perspektivet kan vi finnas nära bolagen, vilket är viktigt i en bransch där det hela tiden kommer så otroligt mycket nya forskningsdata.

Nyfiken på att investera i framtiden? Läs mer om medicinteknikfonden Öhman Hälsa och Ny Teknik.

Kontakt

Viktor Elmsjö

Fondförvaltare, nordiska småbolag

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.