Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Ny teknik ger personer med funktionsnedsättningar en röst

Svenska Tobii Dynavox är världsledande inom hjälpmedel för kommunikation för personer med funktionsnedsättningar. Hjälpmedlen ger en röst till dem som inte har en själva, något som påverkar allt från små vardagsbeslut till medborgerliga rättigheter. Medicinteknikbolaget är ett av innehaven i Öhman Hälsa och Ny Teknik.

Svenska Tobii Dynavox är världsledande inom kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, och är ett av innehaven i Öhman Hälsa och Ny Teknik.

Det är lätt att ta för givet att kunna prata. Lika lätt är det att ta för givet att man, om rösten sviker, kan göra sig förstådd med hjälp av gester och rörelser. Men över 50 miljoner människor världen över har inte den förmågan, något som ställer till enorma problem. Dels när det gäller självständighet – att själv kunna välja vilka kläder man vill ha på sig eller vilken musik man vill lyssna på – dels när det handlar om medborgerliga rättigheter.

– En av våra användare behövde gå till banken med sin assistent för att skaffa mobilt BankID. Då krävde banken först att han skulle skriva under ett papper, vilket han rent fysiskt inte kan. Att assistenten intygade att han ville ha BankID räckte inte, utan först när de hade hämtat hans talhjälpmedel och han personligen kunde säga att han ville ha ett BankID fick han det. Och försök själv att klara dig utan BankID i dagens samhälle.

Det säger Fredrik Ruben, vd för Tobii Dynavox, ett svenskt medicinteknikbolag som tar fram kommunikationshjälpmedel för personer som inte kan uttrycka sig själva på grund av olika funktionsnedsättningar.

"Av de 50 miljoner människor som skulle behöva den här hjälpen är det bara ungefär två procent av de som diagnostiserats som får den. Resten är tysta" säger Fredrik Ruben vd på Tobii Dynavox.

”Av de 50 miljoner personer som skulle behöva den här hjälpen är det bara ungefär två procent av de som diagnostiserats som får den. Resten är tysta” säger Fredrik Ruben vd på Tobii Dynavox.

– Många känner till våra hjälpmedel som kan styras med ögonrörelser, men vi gör mycket mer än så. Vi gör hårdvara, vi äger och utvecklar syntetiska röster, vi äger och utvecklar kommunikationssymboler, vi gör mjukvaror för både vuxna och små barn, alltihop på global basis.

Låg kunskap

Tobii Dynavox är världsledande på området och finns i över 60 länder, men det är inte bara teknik och innehåll som företaget sysslar med. Globalt har de ett 80-tal anställda vars uppgift är att hjälpa användare, deras anhöriga och sjukvårdspersonal att ta sig igenom byråkrati och processer, ofta kopplat till att få rätt ersättningsstöd från offentliga eller privata försäkringsbolag.

– Av de 50 miljoner personer som skulle behöva den här hjälpen är det bara ungefär två procent av de som diagnostiserats som får den. Resten är tysta.

Anledningen är primärt att kunskapen om att de här hjälpmedlen finns är väldigt låg.

– Du får bara de här hjälpmedlen om till exempel en logoped förskriver dem, men det sker inte ens i alla länder där det finns en hyggligt fungerande social infrastruktur. Det är enormt marginaliserande.

Därför utbildar Tobii Dynavox förskrivare i alla länder där de är verksamma.

– Vi uppfinner fantastiska produkter, men det är inte tekniken utan bristen på kunskap och infrastruktur som hindrar de här personerna att få en röst. Vårt mål nu är därför att jobba hårt för att nå fler.

Geografisk närhet är viktig

Och Tobii Dynavox är inte de enda som i gränslandet mellan medicin och teknik skapar lösningar som ger fler personer ett värdigt liv. Antalet medicinteknikbolag växer konstant, vilket har gjort att Öhman Fonder har startat fonden Öhman Hälsa och Ny Teknik, specialiserad på företag som verkar i gränslandet mellan teknik och hälsa. Förvaltare för fonden är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin.

– Det finns väldigt många företag av den här typen i Norden, framförallt i Sverige. Här finns lärarundantaget, en regel som säger att forskare anställda vid universitet själva äger rätten till att kommersialisera sina forskningsresultat, något som ger en stor drivkraft.

Förvaltare för fonden är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin.

Förvaltare för fonden är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin.

Ett av de bolag som ingår i den nya medicinteknikfonden är just Tobii Dynavox, och totalt har fonden just nu 32 innehav. Tanken är att den siffran ska vara mellan 30 och 60, varav 70 procent måste komma från Norden. För den geografiska närheten är mycket viktig enligt Viktor Elmsjö.

– Med det perspektivet kan vi finnas nära bolagen, vilket är viktigt i en bransch där det hela tiden kommer så otroligt mycket nya forskningsdata.

Nyfiken på att investera i framtiden? Läs mer om medicinteknikfonden Öhman Hälsa och Ny Teknik.

Kontakt

Viktor Elmsjö

Fondförvaltare, nordiska småbolag

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.