Nyheter

Prisbelönt ränteteam lyfter obligationer som ställer om

I en värld med nya krav på hur energi används och hur affärsmodeller fungerar krävs det att företag ställer om sin verksamhet. Verksamheter som kan ha varit oförändrade i decennier behöver därmed tänka om, vilket innebär utmaningar både för företag som ger ut obligationer och för oss som obligationsinvesterare.

Öhman Fonders ränteteam utsågs tidigare i år till Sveriges bästa ränteförvaltare av fondanalysföretaget Morningstar vid Fund Awards 2023. Från vänster: Förvaltare Tobias Kaminsky, vd Jamal Abida Norling, förvaltare Julia Stålbro, räntechef Lars Kristian Feste, förvaltare Arian Kalantari och förvaltare Kristofer Klondaris,

Öhman Fonder har investerat i företagsobligationer i över ett decennium, ända sedan marknaden startade i Norden. Och vi har länge varit medvetna om de utmaningar som bolagen står inför när det gäller energiomställningen.

Drivkraft för positiv samhällsutveckling

Vi som investerare har alltid utgångspunkten att våra investeringar ska vara lönsamma, men vi ser inte att det står i motsatsförhållande till hållbarheten. Vi menar att företag genom att investera i förnybar energi och andra hållbara lösningar kan minska sina kostnader och på lång sikt öka sin lönsamhet.

En sådan omfattande omställning som vi nu står inför innebär en stor utmaning för bolagen som behöver göra stora investeringar, vilka kortsiktigt kan innebära högre kostnader och en potentiellt negativ effekt på lönsamheten. Kraven på omställning ställdes initialt främst av oss investerare då vi tidigt insåg nyttan av omställning medan bolagen själva inte var inte lika pigga. Men de senaste åren tycker vi oss se en förändring där företag mer och mer börjar inse nödvändigheten av att minska sina koldioxidutsläpp för att uppfylla kraven från samhället och därmed säkra den egna framtiden. Detta har lett till ökade investeringar i förnybar energi och andra lösningar som ska minska bolagens miljöpåverkan.  Även bolagen har börjat inse att för att vara lönsam långsiktigt så behövs investeringar göras idag.

Investeringar i branscher som ställer om

Som investerare har vi märkt av omställningstrenden i utformningen av företagsobligationer. Fler och fler företag inkluderar hållbarhetsmål och andra miljökrav i sina obligationer vilket ger oss investerare mer transparens kring hur företagen arbetar med omställning och hur framstegen utvecklar sig. Sedan förser det oss även med konkreta mål att följa upp. Dessa typer av ”hållbarhetslänkade obligationer” innehåller konsekvenser om målen inte uppnås exempelvis kan räntan stiga om bolaget inte når de mätbara målindikatorer (KPI, Key Performance Indicator) som är kopplade till obligationen i form av utsläppsmål eller något annat omställningsrelaterat mål. Förutom transparens runt rapportering från bolagen ger det även bolagen incitament att verkligen göra jobbet – på riktigt. Med andra ord så straffas alltså bolaget med dyrare finansiering om det inte når sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsmärkta obligationer (en kategori där hållbarhetslänkade och även gröna obligationer ingår) är en viktig del av energiomställningen eftersom obligationerna ger företag incitament att investera i förnybar energi och andra hållbara lösningar.

Från klimatbov till klimathjälte

HYBRIT är världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål. Anläggningen drivs i partnerskap av SSAB (stålproducent), Vattenfall (energiproducent) och LKAB (järnmalmsproducent).

HYBRIT i Gällivare är världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål. Anläggningen drivs i partnerskap av SSAB (stålproducent), Vattenfall (energiproducent) och LKAB (järnmalmsproducent).

Som investerare har vi alltid utgångspunkten att våra investeringar ska vara lönsamma, men vi ser inte att det står i motsatsförhållande till hållbarheten. Vi menar att företag genom att investera i förnybar energi och andra hållbara lösningar kan minska sina kostnader och på lång sikt öka sin lönsamhet. Ett exempel på detta är det svenska stålbolaget SSAB. Stålindustrin har länge varit en stor bidragare till koldioxidutsläpp samtidigt som industrin är helt nödvändig. Här tar SSAB ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck genom banbrytande teknik som innebär att SSAB siktar in sig på att vara det första stålföretaget i världen att producera fossilfritt stål. Att göra den första verkliga omvandlingen inom stålproduktion kräver självklart stora investeringar och därmed finansiering och det är här vi som obligationsinvesterare kommer in i bilden.

Bolagens klimatambitioner

Många fonder med hållbara investeringar som mål har exkluderat SSAB på grund av bolagets höga koldioxidutsläpp. Men vi tycker att det är viktigt att titta på framåtblickande mått som exempelvis bolagets klimatmål för att se om dessa utsläppsstrategier är i linje med Parisavtalet. Hela tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från SSAB som är den största ”klimatboven” vi har i landet idag. Men SSAB:s målsättning är fossilfri stålproduktion år 2030. I den företagsobligation utgiven av SSAB som vi har i portföljerna finns tydliga parametrar kopplade till denna målsättning det vill säga en minskning av koldioxidutsläpp finns inskrivet i lånevillkoren. Vi obligationsinvesterare skapar på detta sätt incitament för bolagen att faktiskt nå sina mål så att vi alla kan leva i en mer hållbar framtid.

Läs mer om hur Öhman Fonders prisbelönta ränteteam investerar i obligationer som gör skillnad i portföljen och omvärlden.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.