PerspektivHög inflation är både positivt och negativt för miljön

Hög inflation innebär minskad konsumtion men konsumenter tenderar däremot att välja billigare och mindre hållbara alternativ.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening

Hög inflation tynger sparande

En hel generation av unga hushåll har aldrig upplevt stigande priser och höga räntor. Det kommer påverka sparandet, men kanske också utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Att byta ut gamla produkter och produktion till mer hållbara kräver mycket kapital.

Högre räntor riskerar minska hållbara investeringar

För att få avkastning i den lågräntenivå vi kommer från har en hel del kapital sökt sig till mer riskfyllda placeringar. Det har gynnat alla typer av investeringar, även i nya gröna och hållbarhetsinriktade tekniker. När räntan stiger och kapitalet blir allt dyrare finns det en risk att investeringarna generellt drabbas.

Höga energipriser ger draghjälp till klimatåtgärder

Trots att priset på pengar har stigit kan de höga energipriserna leda till ökade investeringar i klimatsmarta lösningar. Många företag annonserar att de snabbt bygger solcellsanläggningar på industrilokaler och intresset för energibesparande åtgärder i småhus växer.

Det är klart att när tillförseln av fossila bränslen från Ryssland stryps så vänder hela Europa på varenda sten för att kunna ersätta med nya energislag och hitta energieffektiviseringar och enligt rapporter ser det ut som om det redan har gett effekt i en minskad elanvändning i Sverige. Klimatåtgärderna har här fått draghjälp av de höga energipriserna men även av ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande efter Rysslands invasion av Ukraina.

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden

Högre metallpriser kompenserar för hög inflation

Boliden investerar stora belopp i verksamheterna varje år och en hög inflation innebär naturligtvis att kostnader för förbrukningsvaror och anläggningar stiger. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi som råvarubolag också får ökade intäkter då även metallpriserna påverkas.

Föredrar investeringar framför högre driftkostnader

Rent generellt föredrar vi att göra investeringar framför att ha högre driftskostnader vid våra enheter. Vad gäller satsningar inom hållbarhetsområdet är vissa av dem drivna av regelverk för de tillstånd vi behöver medan andra självvalda för att förbättra vår prestanda. Ett flertal av dessa handlar idag om att elektrifiera verksamheten i ännu högre utsträckning så att beroendet av fossila bränslen minskar vilket även har vissa produktivitetsvinster.

Ser möjligheter till fortsatt lönsamma satsningar inom hållbarhet

Sammanfattningsvis kan sägas att våra ambitioner inom hållbarhetsområdet är helt oförändrade och att vi fortsatt ser möjligheter till lönsamma och viktiga satsningar inom området.”

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder

Hög inflation minskar konsumtion

Hög inflation leder framför allt till minskad konsumtion av både varor och tjänster men även resor, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. Å andra sidan leder högre priser till att konsumenter sannolikt väljer billigare alternativ, vilket inte brukar vara det mest hållbara.

Gröna investeringar dyrare vid högre ränteläge

Från ett företagsperspektiv blir det dyrare att investera, vilket innebär att även gröna investeringar senareläggs. Dessutom brottas bolag med höga energipriser vilket gör det ännu svårare att investera. Förhoppningsvis kommer företag som tänker långsiktigt investera i energieffektivisering för att minska energiförbrukningen och därmed påverkan från höga energipriser. Tilläggsisolering och byte av fönster är ett par exempel på det.

På kort sikt gynnas miljön av fel skäl, det långsiktiga perspektivet viktigare

Kortsiktigt ser jag en positiv påverkan på miljön med tanke på minskad konsumtion och aktivitet. Men även om det blir lägre utsläpp på kort sikt så kan man räkna med att konsumtionen ökar igen när inflationen och räntorna faller tillbaka och då har vi inte vunnit något miljömässigt.

Kortsiktiga subventioner till privatpersoner och företag gör inget positivt för miljön, utan det krävs att vi tänker mer långsiktigt, till exempel göra det billigt att energieffektivisera. Vi bör i stället satsa på att minska energikonsumtionen.

Mindre sparande, tuffare finansieringsklimat 

Hög inflation, med sämre konjunktur som förstärkande faktor, innebär mindre sparande på börsen.  Det gör sannolikt att aktieinvesteringar även i hållbarhetsrelaterade bolag minskar. För företag blir klimatet för finansiering tuffare. Det blir svårare med börsnoteringar och vi har också sett att marknaden för gröna obligationer blivit svalare. Nu verkar den komma i gång lite under hösten, men det blir dyrare för företag att finansiera sig även med gröna obligationer i dagens ränteläge.

Det finns många mindre bolag som är relativt nystartade, vilket är vanligt för nytänkande hållbarhetsrelaterade företag, som får det svårare att finansiera investeringar. Mer mogna bolag, som till exempel Boliden, klarar sig bättre ur det perspektivet.

Läs fler Perspektiv

Centralbanker versus Inflationen

Chefsekonomen som ”höll i pennan” när 2 procentsmålet sattes, efterlyser diskussion om vinnare och förlorare.

Björnens återkomst

Rekylen var ett så kallad ”björnmarknadsrally” och inte en start på en ny konjunkturåterhämtning.

Höstens perspektiv

Se alla artiklar samlade

Alla Perspektiv