Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


Maj 2021

Även maj månad bjöd på en uppgång på världens aktiemarknader, om än mer blygsam. En dryg procent plus för världsmarknadsindex MSCI All Countries, räknat i USD. Adderar man kronans rörelse under månaden förbyts dock uppgången till en svag nedgång. Europa var starkare än övriga regioner. Marknaden fortsatte att gynna mer konjunkturkänsliga sektorer, med starkast uppgång för energi-, finans- och basindustrisektorerna. Däremot var sentimentet återigen lite svagare gentemot bolag och sektorer med en större del av vinsterna längre fram i tiden. Ett globalt ”tillväxtindex” var ner nära 2 procent i svenska kronor under månaden. Vidare utvecklades småbolag generellt något svagare än större bolag. Kvartalsrapporterna, som fortsatte vara i fokus under början av månaden, var över lag starka – men reaktionerna på fina resultat var i många fall mer försiktiga.

Fonden föll runt 3,5 procent i maj vilket är sämre än jämförelseindex knappa -2 procent. Det bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var svenska sms-tjänstbolaget Sinch, som bland annat gjorde en riktad nyemission och steg drygt 14 procent under månaden. Även online-apotekskedjan Zur Rose bidrog positivt, upp nästan 10 procent. Mest negativt bidrog brittiska Trainline, som har en plattform för att sälja tågbiljetter online. Den brittiska staten meddelade att man planerar etablera en statsägd kanal för försäljning av tågbiljetter på nätet, vilket fick Trainline aktien att falla kraftigt (-40 procent).

Utsikter

Vi står nu inför några sommarmånader som säsongsmässigt inte alltid brukar rosa marknaden. Sedan årets början har aktier givit fin avkastning, och än mer imponerande är förstås uppgången om man backar bandet lite längre. Detta skulle kunna tala för en lugnare period på börsen. Men samtidigt är konjunkturutvecklingen globalt mycket positiv, och vinstutsikterna därmed gynnsamma för stora delar av näringslivet. Värderingarna är något höga i ett historiskt perspektiv, men betydande variationer finns mellan olika sektorer och typer av bolag. Räntor är fortsatt låga. Vi kan konstatera att året så här långt givit en attraktiv avkastning, vilket intecknat en hel del av potentialen för helåret. Trots det tror vi att även andra halvåret kan bli positivt – även om utvecklingen sannolikt går i en lugnare takt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Mjukvara & tjänster 39,3%
 • Hälsovård 11,6%
 • Halvledare 8,6%
 • Konsumentkapitalvaror 7,3%
 • Hårdvara & tillbehör 5,4%
 • Detaljhandel 5,1%
 • Läkemedel 4,4%
 • Verkstad 3,5%
 • Media 2,7%
 • Övrigt 12,1%

Största innehav

 • Inmode Limited 3,0%
 • Alphabet Inc 3,0%
 • AMAZON.COM Inc 2,8%
 • Microsoft Corp 2,8%
 • Mastercard Inc 2,7%
 • Adobe Inc 2,7%
 • Akamai Technologies Inc 2,7%
 • S4 Capital PLC 2,7%
 • Global Payments 2,7%
 • Fiserv Inc 2,6%

Länder

 • USA 47,9%
 • Japan 9,9%
 • Storbritanien 7,3%
 • Sydkorea 6,9%
 • Israel 5,2%
 • Schweiz 3,8%
 • Italien 2,6%
 • Luxemburg 2,4%
 • Sverige 2,4%
 • Övrigt 11,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-04-30
 • Senaste kurs 1 238,33 SEK
 • Kursdatum 2021-06-10
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,85 %
 • ISIN SE0000493546
 • PPM-nummer 163923
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 44
 • Standardavvikelse 2 år 15,91 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder