Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2021

Tillväxtbolag fortsatte att utvecklas starkt under augusti och MSCI AC World Growth Index steg med nästan fyra procent i svenska kronor. Rapportperioden som fortsatte under månaden har varit rekordstark och bolagens vinster revideras fortsatt upp kraftigt. De små orosmoln som ändå går att skönja i bolagens försäljningsprognoser för resten av året är prisinflation i råvaror, begränsad kapacitet i logistik och transporter samt tillgång till arbetskraft som behövs för att möta en växande efterfrågan. Vi ser också osäkerhet kring den kommande utvecklingen av deltavarianten av covid-19 som lett till att flera länder infört hårdare restriktioner. De kinesiska teknikaktierna har även i augusti tyngts av oro över hur sektorn kommer att klara sig under ett ökat regleringstryck från kinesiska myndigheter. Sammantaget har rapportperioden med kraftigt ökade vinster och en mer sansad prisuppgång gjort att aktievärderingarna har kommit ner en hel del. Den amerikanska aktiemarknaden fortsatte att utvecklas bra men även Japan och tillväxtmarknader som tidigare släpat efter hade en bra månad.

Fonden steg med runt 5,1 procent i svenska kronor vilket var 1,5 procentenheter bättre än jämförelseindex. Bland enskilda aktier steg Globant och JMDC mest med 35 procent vardera.
Globant är en argentinsk software- och apputvecklare som i sin kvartalsrapport kunde berätta om en snabbt accelererande efterfrågan på IT-tjänster från kunder inom alla industrier och storlekar. Bolagets intäkter ökade med 67 procent från samma period förra året med bibehållna marginaler. Japanska JMDC, som samlar in och analyserar medicinska data, levererade en solid rapport och ett par intressanta mindre företagsförvärv. Schweiziska nätapoteket Zur Rose steg 16 procent då man i sin rapport kunde visa att man tog marknadsandelar på den viktiga tyska apoteksmarknaden. Tyskland kommer vid nyår införa obligatorium av elektroniska recept, något som kommer växa Zur Roses affär rejält. Mest negativt bidrog det amerikanska bolaget GoHealth som föll -45 procent under månaden. Bolaget som är en sjukförsäkringsförmedlare med en digital plattform rapporterade en vinst som var ner nästan 50 procent från året innan då kostnader för kvalificerad arbetskraft ökat mer än väntat. I botten hittar vi även betalningsbolaget Global Payments som levererade en stark Q2-rapport. Förväntningarna var dock högt ställda samtidigt som oro för stärkt konkurrens på området ökade och bolaget sålde av 16 procent under månaden.

Utsikter

Vi kan konstatera att aktier sedan årets början har gett en attraktiv avkastning och vår bedömning är att den breda marknadsuppgången sannolikt kan fortsätta även under andra halvan av året, men i en lugnare takt. Detta drivet av dels en positiv konjunkturutveckling globalt där vinstutsikterna är gynnsamma för stora delar av näringslivet, dels av fortsatt låga räntor. Risker finns runt en mindre generös penningpolitik, framförallt i USA, fortsatt regleringsiver i Kina samt nya covidvarianter. Några av fondens viktigaste tema inom digitalisering, klimatomställning och hälsa ser ut att ha fortsatt god medvind.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 57,8%
 • Hälsovård 12,0%
 • Industri 11,9%
 • Sällanköpsvaror 8,5%
 • Energi 3,0%
 • Dagligvaror 2,2%
 • Allmännyttiga tjänster 2,0%
 • Finans 1,7%
 • Material 0,9%

Största innehav

 • S4 Capital PLC 3,7%
 • Inmode Limited 3,4%
 • Alphabet Inc 3,3%
 • Jmdc Inc 3,2%
 • Nvidia Corp 2,9%
 • Dexcom Inc 2,9%
 • Sinch AB 2,9%
 • Samsung SDI Co Ltd 2,8%
 • Ebay Inc 2,7%
 • Microsoft Corp 2,7%

Länder

 • USA 49,3%
 • Japan 11,3%
 • Sydkorea 6,8%
 • Storbritanien 6,0%
 • Israel 5,2%
 • Schweiz 4,1%
 • Kanada 3,3%
 • Sverige 2,9%
 • Holland 2,3%
 • Övrigt 8,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-08-31
 • Senaste kurs 1 414,75 SEK
 • Kursdatum 2021-09-27
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,85 %
 • ISIN SE0000493546
 • PPM-nummer 163923
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 46
 • Standardavvikelse 2 år 15,66 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder