Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Vi är inne i en orolig tid på världens finansmarknader. April blev ännu en månad med stora rörelser, denna gång med i huvudsak negativ lutning. Världsmarknadsindex, MSCI AC, föll drygt 8 procent under månaden – omräknat i svenska kronor blev nedgången begränsad till knappt 3,5 procent sedan kronan försvagats ytterligare något mot dollarn. Än värre var det för ett globalt tillväxtindex, som var ner 6,7 procent omräknat i svenska kronor.

Mycket kretsar nu kring den kraftigt stigande inflationen, som inte varit så övergående som man initialt trott, och hur världens centralbanker ska tackla detta i termer av räntehöjningar och åtstramning av stimulanser. Samtidigt störs leveranskedjor världen över fortfarande av covid-restriktioner, framför allt i Kina, och även till viss del av kriget i Ukraina. De sektorer i tillväxtindex som klarade sig bäst under månaden var klassiska defensiva branscher som stapelvaror och utilities (kraft- och vattenförsörjning), samt energisektorn.

Mest negativ var utvecklingen för kommunikationssektorn där bolag som Netflix, Meta (Facebook) och Alphabet (Googles moderbolag) ingår. Även sällanköpsvaror gick svagt där stora bolag som Amazon och Tesla bland annat ingår. Rapportsäsongen för första kvartalet inleddes under månaden. Överlag rapporterade bolag goda resultat, men med allt fokus på (de osäkra) framtidsutsikterna gav fina rapporter endast begränsat stöd under perioden.

Fonden föll under månaden med 7,9 procent, något sämre än tillväxtindex som helhet. Överlag har tillväxtföretag med större andel av sina vinster längre fram i framtiden fortsatt haft motvind
på aktiemarknaden.
Mest negativt för fonden bidrog innehavet i halvledarföretaget NVIDIA, som föll nära 30 procent (omräknat i svenska kronor) under månaden, pressat bland annat av oro för svagare efterfrågan från datorbaserade spel och kryptovalutor. Även norska Autostore, som gör automatiserade sorteringslösningar för stora varulager, hörde till de svagaste bidragsgivarna i fonden under månaden. Aktien var ned knappt 35 procent. Även medicinutrustningsföretaget 10X Genomics var ner drygt 30 procent.

Några ljusglimtar fanns också under månaden. Exempelvis var IT-konsultbolaget Verint Systems upp drygt 10 procent och japanska W-Scope, som tillverkar separatorer till bland annat elbilsbatterier, steg 16 procent under månaden.

Utsikter

Vi befinner oss för närvarande i en situation där betydande osäkerheter råder kring ekonomin; med hög inflation, mängder av svårigheter kring försörjningskedjor och logistik, krig i Ukraina, räntehöjningar och åtstramning av stimulanser från centralbanker som några av de mest uppenbara grynnorna att navigera runt.

Sammantaget gör det oss något försiktigt inställda till aktiemarknaden, särskilt till bolag där värderingen ännu är hög. Samtidigt har vi redan sett stora kurssvängningar, och inom vissa delsegment i marknaden har värderingar kommit ner rejält.

För den tålmodige kanske till och med till riktigt attraktiva nivåer. Vi fortsätter att fokusera på tillväxtbolag med teknisk innovation som grund för sin affärsmodell och där värderingen också ser sund ut. I närtid förblir säkerligen volatiliteten hög, men på sikt ser det mer attraktivt ut. Exempel på intressanta långsiktiga drivkrafter med stöd av teknisk innovation finns inom digitalisering i allmänhet och kanske av hälsovården lite i synnerhet eller automatisering, för att nämna några.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 55,7%
 • Hälsovård 14,5%
 • Industri 13,7%
 • Sällanköpsvaror 9,3%
 • Energi 2,4%
 • Finans 2,2%
 • Material 1,5%
 • Dagligvaror 0,7%

Största innehav

 • Samsung SDI Co Ltd 3,3%
 • Varonis Systems 3,1%
 • Verint Systems Inc 3,1%
 • Alfen NV 3,1%
 • Fiserv Inc 3,0%
 • Global Payments 3,0%
 • Boston Scientific Corp 2,9%
 • Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,9%
 • Alphabet Inc 2,9%
 • Mastercard Inc 2,9%

Länder

 • USA 52,5%
 • Japan 11,4%
 • Sydkorea 8,3%
 • Storbritanien 4,1%
 • Taiwan 3,9%
 • Holland 3,8%
 • Cayman Islands 2,7%
 • Israel 2,4%
 • Tyskland 2,2%
 • Övrigt 8,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 1 085,37 SEK
 • Kursdatum 2022-05-19
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,83 %
 • ISIN SE0000493546
 • PPM-nummer 163923
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Growth B: 753,62 SEK (2022-05-19)
  Öhman Global Growth C: 741,63 SEK (2022-05-19)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 42
 • Standardavvikelse 2 år 17,34 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder