Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2021

Den globala aktiemarknaden utvecklades positivt under oktober månad, där MSCI AC World Growth index steg med drygt 4 procent i svenska kronor. Den starka utvecklingen kan förklaras av att investerare delvis skakat av sig vissa orosmoment som genomsyrat tidigare månader såsom inflationsoro, lägre tillväxt, störningar i leveranskedjan etc, samtidigt som rapportsäsongen inleddes i mitten av månaden, där större delen av bolagen slog vinstförväntningarna. Ungefär hälften av bolagen hade hunnit rapportera per den sista oktober, med variationer mellan sektorer och bolag. Vinsttillväxten var dock generellt svagare än tidigare kvartal på grund av bland annat tuffare jämförelsesiffror.

Inom IT sektorn kom några av de stora bolagen med starka rapporter, och IT var en av de sektorerna som utvecklades bäst under månaden. Även sällanköpsvaror utvecklades starkt och energisektorn fortsatte upp men tappade mot slutet av månaden. Svagare utvecklades sektorerna kommunikationstjänster, stapelvaror och basindustri. Den amerikanska aktiemarknaden fortsatte att utvecklas starkt drivet bland annat av att många av landets största bolag rapporterade över förväntan, medan Japan var den region som utvecklades svagast.

Fonden steg med ca 3 procent i svenska kronor vilket var drygt 1 procentenhet sämre än fondens jämförelseindex. Vinnarna under månaden återfinns i flera sektorer. Inom IT sektorn steg NVIDIA med 21 procent, och Microsoft gick upp med 15 procent, efter en stark kvartalsrapport och bidrog positivt till fondens avkastning.

SolarEdge som är verksamma inom solcellsinstallationer och energieffektivisering vid denna installation, gick också starkt och var upp med 31 procent . Även det kanadensiska bolaget Ballard Power som är teknikledande inom bränsleceller gick bra, upp 27 procent. Inom hälsovårdssektorn utvecklades Inmode som är verksamma inom estetisk hälsovård starkt. Svagare gick den digitala reklambyrån S4 Capital och Nintendo som föll med 14 procent respektive 11 procent . Zur Rose föll 13 procent efter en svag kvartalsrapport.

Utsikter

Säsongsmönster har historiskt inneburit att vinterhalvåret ger högre avkastning än sommarhalvåret, och vi ser med tillförsikt fram emot kommande månader. Konjunkturen förväntar vi oss ska vara gynnsam även under 2022 vilket också ger marknaden fortsatt stöd. Värderingar är dock fortsatt höga men med variationer mellan sektorer och typer av bolag. Det är också sannolikt att marknaden genomsyras av risker som vi har sett den senaste tiden med störningar i leveranskedjor, oro för stigande räntor, lägre tillväxt etc, vilket sannolikt kan leda till en mer slagig marknad. Samtidigt kan vi ändå förvänta oss en mer normal marknadsutveckling nu när vi succesivt återgår till det normala och där kurserna återhämtats till fullo.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 57,2%
 • Hälsovård 12,0%
 • Industri 11,4%
 • Sällanköpsvaror 8,2%
 • Energi 3,5%
 • Dagligvaror 3,1%
 • Finans 2,0%
 • Allmännyttiga tjänster 1,8%
 • Material 1,0%

Största innehav

 • Alphabet Inc 3,4%
 • Nvidia Corp 3,3%
 • S4 Capital PLC 3,2%
 • Inmode Limited 3,1%
 • Microsoft Corp 3,0%
 • Dexcom Inc 2,9%
 • Sony Corp 2,9%
 • Jmdc Inc 2,9%
 • Samsung SDI Co Ltd 2,9%
 • Phreesia Inc 2,8%

Länder

 • USA 47,6%
 • Japan 11,3%
 • Sydkorea 6,6%
 • Israel 5,2%
 • Storbritanien 5,0%
 • Schweiz 4,2%
 • Kanada 3,3%
 • Holland 3,2%
 • Sverige 2,5%
 • Övrigt 11,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-10-31
 • Senaste kurs 1 446,31 SEK
 • Kursdatum 2021-11-26
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,85 %
 • ISIN SE0000493546
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Growth C: 984,43 SEK (2021-11-26)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 46
 • Standardavvikelse 2 år 16,15 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder