Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Den globala aktiemarknaden studsade tillbaka under oktober månad efter nedgången i september, där MSCI AC World Growth index steg med drygt 3 procent räknat i svenska kronor. Tillväxtaktier gick dock sämre än marknaden generellt.

Indexuppgången drevs framför allt av förhoppningar att den amerikanska centralbanken snart kommer ta en paus från sina aggressiva räntehöjningar i syfte att bekämpa inflationen. USA avslutade månaden som den bästa regionen, strax följt av Europa som också drogs upp av den allmänna förbättringen av det globala risksentimentet under andra halvan av oktober. Asien utvecklades svagast, där framför allt kinesiska aktier tappade mot slutet av månaden efter att president Xi Jinping säkrat en tredje mandatperiod och där rädsla spreds i marknaden för att tillväxt kommer offras för ideologidriven politik. Generellt har rapportsäsongen som inleddes under månaden varit ganska svag med lägre vinsttillväxt och framförallt rapportmissar från några av de stora teknikbolagen (till exempel Meta, Alphabet och Amazon) där stigande kostnader och avtagande ekonomisk tillväxt slog hårt mot resultatet.

Fonden steg under månaden med 7 procent medan fondens jämförelseindex steg med 3 procent.

Bästa enskilda innehav under månaden var det norska bolaget Autostore Holdings, som återhämtade sig starkt under månaden och steg med 70 procent. Det koreanska elbilbatteribolaget Samsung SDI kom med en kvartalsrapport där de slog förväntningarna och höjde guidance. Bolaget steg med 35 procent under månaden. Vidare steg också W-Scope med 41 procent och återhämtade sig efter sin kraftiga nedgång i september i samband med noteringen av det koreanska dotterbolaget.

Bland de bolag som gick svagast under månaden hittar vi kinesiska e-handelsbolaget Alibaba som föll med 22 procent under månaden. Amazon kom med en svag kvartalsrapport och nådde inte analytikernas estima., De gav även en lägre förväntad försäljningsprognos för nästa kvartal. Aktien föll 10 procent under månaden. Taiwan Semiconductor var ned med 9 procent på grund av geopolitisk risk och osäkerhet.

Under månaden sålde vi ut ett innehav i portföljen samt adderade ett bolag. På temat säkerhet köpte vi bolaget Fortinet som utvecklar och säljer cybersäkerhetslösningar, såsom fysiska brandväggar, antivirusprogram, intrångsförebyggande system och slutpunktssäkerhetskomponenter. Inom hälsovård sålde vi ut 10x Genomics.

Utsikter

Ekonomisk och politisk oro fortsätter att bidra till osäkerhet och volatilitet i marknaden. Inflationen ser visserligen ut att ha toppat i USA men kommer fortsätta ligga på höga nivåer under kommande månader. I andra delar av världen späds inflationen på av den starka dollarn. Europa står inför en tuff vinter med en energikris där både hushåll och företag kan få det mycket besvärligt.

Vi tror att hösten kommer bli fortsatt stökig där inflationsimpulser och optimism kommer avlösa varandra. Dock brukar aktiemarknaden säsongsmässigt gå starkt kommande månader, vilket kan tala för mer uppsida på kort sikt. Men å andra sidan har centralbankerna ett mycket svårt jobb när de ska balansera bekämpning av inflation med att stödja en vikande konjunktur för att ge ekonomin en perfekt mjuklandning. Detta kan skapa stora och snabba slag på aktiemarknaden.

Vi tror att vår tematiska ansats i aktieurval kan bli extra intressant i volatila marknader där investerare ibland tvingas sälja aktier utan större urskiljning. Energiomställning, automatisering, innovation i hälsovård och digitalisering kommer överleva konjunkturnedgång och åter bli intressanta investeringar för investerare. Vi ser dagens volatila aktiemarknad som ett bra läge att addera i bra tillväxtbolag där värderingar inte längre ser dyra ut.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 55,3%
 • Industri 15,0%
 • Hälsovård 12,3%
 • Sällanköpsvaror 9,6%
 • Energi 2,7%
 • Finans 2,5%
 • Material 2,0%
 • Dagligvaror 0,7%

Största innehav

 • Samsung SDI Co Ltd 3,8%
 • Alphabet Inc 3,7%
 • Microsoft Corp 3,7%
 • Alfen NV 3,2%
 • Keywords Studios 3,1%
 • Mastercard Inc 3,1%
 • Fiserv Inc 3,0%
 • Global Payments 2,9%
 • Apple Inc 2,7%
 • Solaredge Technologies Inc 2,7%

Länder

 • USA 55,6%
 • Japan 9,4%
 • Sydkorea 7,9%
 • Storbritanien 5,4%
 • Holland 3,9%
 • Israel 2,7%
 • Norge 2,4%
 • Taiwan 2,3%
 • Tyskland 2,1%
 • Övrigt 8,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 1 067,85 SEK
 • Kursdatum 2022-11-23
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,83 %
 • ISIN SE0000493546
 • PPM-nummer 163923
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Growth B: 741,45 SEK (2022-11-23)
  Öhman Global Growth C: 732,68 SEK (2022-11-23)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 46
 • Standardavvikelse 2 år 19,95 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas aktivt och hållbart av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder