En vattentät framtidssektor

4 september, 2018 • Nyheter

Rinnande kranvatten, spolande toaletter och regnvatten som tas om hand kan kännas som en självklarhet för många. Men för vattenteknikföretaget Xylem som transporterar och behandlar vatten är detta lönsamma hjärtefrågor som förbättrar livet för miljontals människor. Det är även frågor som intresserar världens investerare.

Anders Engström, Nordenchef och Sverige-vd på Xylem.
Anders Engström, Nordenchef och Sverige-vd på Xylem.

– Bristande tillgång på vatten ska inte vara ett hinder för utveckling och hälsa. Vår vision är en värld utan vattenproblem, säger Anders Engström, Nordenchef och Sverige-vd på Xylem.

Xylems arbete har lockat till sig intresse från många av världens investerare, däribland Öhmans globala aktieteam som sedan ett par år tillbaka investerat i bolaget. Bakgrunden är Xylems goda tillväxtutsikter, kombinerat med långsiktigt hållbara verksamhet, som passar väl in i aktieteamets förvaltningsfilosofi.

– Det är svårt att inte bli lite ”kär” i ett bolag som Xylem, säger Ylwa Häggström, aktieförvaltare på  Öhman.

Men vilka är då Xylem? Det är egentligen först när man läser på om bolagets verksamhet som man förstår hur mångsidig vattenteknikbranschen är. Det blir också tydligt vilken viktig framtidssektor det faktiskt är. Xylems övergripande affärsområde är att transportera vatten mellan natur, människor och industrier på ett hållbart sätt. Företaget bygger avloppspumpar, apparaturer som håller gruvor torra, mätinstrument som garanterar kvalitén på vatten i olika industrier. Bland mycket annat.

Det är svårt att inte bli lite ”kär” i ett bolag som Xylem, säger Ylwa Häggström, aktieförvaltare på  Öhman.
Det är svårt att inte bli lite ”kär” i ett bolag som Xylem, säger Ylwa Häggström, aktieförvaltare på  Öhman.

– Bolaget kombinerar hög kvalitet och goda möjligheter till ökade vinster med ett hållbart bidrag till världens vattenförsörjning. Aktien har haft en mycket fin utveckling sedan vi först investerade för ett par år sedan och vi tror att den har fortsatt mer att ge, fortsätter Ylwa Häggström.

Dagens Xylem grundades 2011 i samband med att det amerikanska bolaget ITT knoppade av den del av verksamheten som ägnar sig åt vattenteknik. Man ville då skapa ett renodlat vattenbolag som levererar produkter och tjänster till vattnets hela kretslopp. Sedan starten har Xylems vision varit tydlig – målet är att lösa världens vattenproblem. Och även om behoven ser olika ut i olika delar av världen så är en sak klar – vattnets kretslopp behöver effektiviseras.

– En stor del av vår affär går ut på att flytta vatten och för det krävs enorma energinivåer. Andelen renat vatten som av olika anledningar inte möter kund behöver minimeras. Vår verksamhet går därför ut på att hitta lösningar för att effektivisera vattenförsörjningen. Ett viktigt steg blir att byta ut dagens föråldrade infrastruktur, vilket potentiellt skulle minska energiförbrukningen med omkring 30 till 40 procent och halvera andelen rent vatten som inte når slutkonsument, säger Anders Engström.

För ett företag som Xylem finns det både möjligheter och utmaningar kopplade till framtidens vattenkonsumtion. En föråldrad infrastruktur, den ökande globala temperaturen, urbanisering och samtidig avfolkning samt översvämningshot, för att nämna några. Och inom en bransch som i lika stor utsträckning präglas av industriella som sociala faktorer är det viktigt att kunna se helheten.

– Det är de stora trenderna i världen som driver vår affär. Växande invånarantal kombinerat med förbättrade levnadsförhållanden globalt ökar trycket på omfattande och välfungerande vattenteknik. Även om våra produkter aldrig syns så gör de stor skillnad. Investeringar i vattentekniksektorn har ofta en återbetalningstid på två till fyra år, medan samma siffra för många andra branscher ligger mellan tio och femton år, säger Anders Engström.

Nyligen tog Xylem ett nytt stort steg på sin bolagsresa genom flera förvärv som breddat bolagets utbud inom främst digitalisering och datorkommunikation. Dessa förvärv läggs i en ny grupp kallad Advanced Infrastructure and Analytics (AIA). Flera av dessa bolag är avknoppningar från forskningsprojekt som tagit nästa steg tillsammans med Xylem.

Ett större förvärv är Sensus som utvecklar teknik, kommunikations- och mjukvaruprodukter för vattenmätning. Ett annat, mindre förvärv, är Visenti som med hjälp av datainsamling och artificiell intelligens söker efter läckage i renvattennätverk för att minska vattensvinnet. Bland förvärven finns även EmNet som utvecklat en lösning för att optimera avloppsnätverk kopplat till prognoser om nederbörd och väderförändringar. Förvärv som dessa har gjort att Xylem nu kan erbjuda produkter som effektiviserar drift och minskar kostnaden för olika former av vatteninfrastrukturer.

– Köpen av Sensus, Visenti, EmNet och flera andra är viktiga steg i vår utveckling. Det är långsiktiga investeringar som stärker oss som bolag och gör att vi kan ligga steget före konkurrenterna. Med uppkopplade vattenmätare och nya sätt att automatiskt och digitalt samla in information om rörnätverken kan vi minska vattensvinnet och hjälpa kunderna att prioritera investeringar vilket sparar mycket på såväl ekonomi och miljö, säger Anders Engström.

– Vi har idag möjligheten att ta fram smarta applikationer och lärande system. Det kan vara pumpar och system som själva avgör om de behöver pumpa bort vatten till ett annat område vid skyfall, eller realtidsinformation om underhållsfrågor som underlättar när system och produkter behöver bytas ut, fortsätter han.

Att hela vattenfrågan är djupt rotad i Xylem visar sig bland annat genom det interna programmet Watermark. Där uppmuntras företagets anställda att lägga några timmar av sin arbetstid varje månad till att engagera sig i sociala frågor kopplat till bolagets verksamhet. Skolbesök, byggen av vattentorn och vattenreningsverk i utsatta områden är exempel på aktiviteter som idag syns i varje del av verksamheten.

Varje år delar Xylem även ut Stockholm Junior Water Prize, ett vattenpris som uppmuntrar ungdomar till att forska fram nya lösningar på dagens olika vattenproblem. Förra året vann Ryan Thorpe och Rachel Chang från USA för sitt arbete med att upptäcka och rena vatten som förorenats av shigella, E. coli, salmonella och kolera – ett projekt som potentiellt kan hindra miljontals dödsfall årligen.

– De samhällsmässiga engagemangen i Watermark och Stockholm Junior Water Prize är högt prioriterade hos oss. De bygger en enorm stolthet internt och gör att vi som organisation blir bättre på att förstå de marknader där våra produkter och tjänster behövs. Det är genom sådana engagemang som vi bygger långsiktighet i bolaget och säkrar morgondagens vatten, avslutar Anders Engström.

Nu är det många som med nyfikenhet ser fram emot att följa Xylems fortsatta bolagsresa. Och visionen är tydlig – världens vattenproblem ska lösas.

Mer om Xylem hos #börslunch

Öhmans aktieförvaltare Ylwa Häggström gästade nyligen #börslunch och pratade om globala marknader och stora trender. Men även om bolaget Xylem. Kika på avsnittet här.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Ylwa Häggström

Fondförvaltare, Öhman Fonder

ylwa.haggstrom@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se