Öhman med och formar framtidens kreditanalys

23 november, 2017 • Nyheter

2015 inledde Principles for Responsible Investments (PRI) ett globalt projekt med målet att inkludera ESG-faktorer* i kreditvärderingsprocesser. Vi på Öhman är som enda nordiska aktör invald i PRI:s rådgivningskommitté och deltar i flera globala initiativ som riktar ljuset mot att driva hållbara finanser.

– PRI:s arbete för att skapa standarder för ansvarsfullt investerande är ett av många viktiga verktyg för att belysa ämnet och skapa en plattform för oss experter att dela kunskap, säger Erika Wranegård, ränteförvaltare på Öhman.

Med och formar framtidens kreditanalys

I somras tog PRI nästa stora steg i att kartlägga ESG-faktorers påverkan på kreditrating av stater och bolag. Då släppte man en rapport som undersöker varför dessa faktorer är viktiga vid kreditriskanalys, vad investerare och kreditvärderingsinstitut just nu gör på området och hur deras förväntningar ser ut. Detta för att blottlägga eventuella luckor som finns mellan investerares syn på hållbarhetsanalys vid kreditrating och hur kreditratinginstituten ser på sin roll i frågan. Målet är att under de kommande åren göra miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning till en naturlig del vid kreditrating.

Erika Wranegård och Ulrika Lindén.

–  Som medlem i rådgivningskommittén ser Öhman mycket positivt på att PRI nu kartlagt hur investerare och kreditvärderingsinstitut ser på hållbarhetsfrågan. Vi ser även fram emot att vara ett fortsatt stöd för utvecklingen av detta viktiga initiativ, säger Erika Wranegård.

Öhman värd för rundabordssamtal i december

Just nu genomför PRI en rundabordsturné genom New York, Beijing/Hong Kong, London, Sydney och Stockholm. Målet är att öka kunskapen kring hur hållbarhetsfrågor påverkar kreditrisk. Detta gäller inte minst de regioner som i dagsläget inte integrerar ESG-faktorer i investeringsbeslut i samma utsträckning som vi i Norden. I regioner där hållbarhetsanalys redan är väletablerat är målet att samla marknadsaktörer för att tillsammans vidareutveckla dessa frågor.

Den femte december står Öhman som nordisk värd när PRI håller ett rundabordssamtal i Stockholm. Norden har kommit mycket långt i integreringen av hållbarhetsfrågor, och syftet med detta möte är att få nordiska aktörers syn på ESG-intergrering i kreditrating och kreditanalys. Vid rundabordssamtalet medverkar bland andra aktörer inom marknad, kreditvärderingsinstitut och bankers kreditanalysavdelningar.

– Vår roll som värd är att skapa förutsättningarna för ett givande samtal där idéer kan flöda fritt. Öhman har ett starkt fokus på integrering av ESG-frågor i investeringsbeslut och vi ser detta som en fantastisk möjlighet att tillsammans med andra nordiska aktörer vidareutveckla hållbara finansiella marknader, säger Ulrika Lindén, ränteförvaltare på Öhman.­

* Environmental, Social and Governance (ESG) är en uppsättning standarder för hur ett företag bör bedriva sin verksamhet. Ramverket består dels av miljökriterier som ser på hur ett företag förvaltar naturarvet, och dels av sociala kriterier som ser till hur ett företag hanterar relationer med sina anställda, leverantörer, kunder och närsamhället.

Kontaktpersoner

Erika Wranegård

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 59 25
erika.wranegard@ohman.se


Ulrika Lindén

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 58 54
ulrika.linden@ohman.se