En mer hållbar utveckling med gröna obligationer

8 september, 2017 • Nyheter

Ansvarsfulla eller hållbara investeringar är något som vuxit i betydelse inom kapitalförvaltning på senare tid och gröna investeringar och ESG står högt upp på dagordningen hos många investerare idag. En sådan hållbar investering är så kallade gröna obligationer.

Men vad är egentligen en grön obligation? Vi tog tillfället i akt och bad vår ränteförvaltare Erika Wranegård förklara de grundläggande principerna.

Erika Wranegård, ränteförvaltare, och Tobias Kaminsky, kreditanalytiker, samtalar om gröna obligationer.

Vad är en grön obligation?

En grön obligation är ett sätt för exempelvis stater eller bolag att låna upp finansiering till specifika klimat- eller samhällspositiva projekt. Emittenten följer en marknadsstandard, till exempel Green Bond Principles ramverk, vilket består av fyra grundpelare. Dessa handlar om vad det upplånade kapitalet används till, hur projektet utvärderas, transparens kring hantering av upplånat kapital samt rapportering av de klimatpositiva effekter obligationen har finansierat. När vi på Öhman granskar en grön obligation tittar vi på att den uppfyller ramverket.

Varför investera i gröna obligationer?

Gröna obligationer är ett sätt att finansiera omställningen till en fossilfri ekonomi, utan att göra avkall på avkastningen. Gröna obligationer emitteras i dag på samma nivå som emittenter ger ut ”vanliga” obligationer på. Investeringar i gröna obligationer kan därigenom erbjuda riktad finansiering till klimatvänliga projekt till samma räntenivå som investeringar i ”vanliga” obligationer.

Öhman startar nu en grön obligationsfond, vad är målet med den?

Vi ser en stark efterfrågan på hållbara investeringsalternativ från våra kunder. Med lanseringen av Öhman Grön Obligationsfond erbjuder vi investerare en möjlighet att få exponering mot ränte- och kreditmarknaden samtidigt som de möter sina krav på hållbart värdeskapande.

Vår fond skiljer sig från tidigare gröna obligationsfonder på marknaden då målsättningen är att vår gröna fond främst ska investera i gröna företagsobligationer. Investeringar i gröna företagsobligationer gör det möjligt för investerare att inom hållbara ränteplaceringar hitta ett alternativ som kan skapa högre förväntad avkastning än gröna obligationer utgivna av stat, kommun eller landsting.

Marknaden för gröna obligationer växer explosionsartat

Från att Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen har totalt 300 miljarder dollar emitterats med syfte att finansiera klimat- eller samhällspositiva projekt.  Vi har sett tvåsiffrig tillväxt under 2016 i både emissionsvolymer och nya emittenter av gröna företagsobligationer. Med 34,5 miljarder dollar emitterat i gröna företagsobligationer under 2017, talar allt för att vi går mot ännu ett rekordår.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Erika Wranegård

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 59 25
erika.wranegard@ohman.se