Med det bästa bakom oss, vad har vi att vänta?

5 oktober, 2018 • Marknadskommentarer

Aktiemarknaderna uppvisade överlag relativt små rörelser under september månad. Globala index steg lätt, men den svenska kronförstärkningen medförde att dessa föll drygt 2 procent mätt i svenska kronor. Kronan stärktes mot både amerikanska dollarn och euron. Stockholmsbörsen var samtidigt i princip oförändrad under månaden. I såväl i Tyskland som i USA steg tioårsräntan tydligt under månaden. Svenska räntor steg tydligt vilket bidrog till att svenska obligationsindex uppvisade negativ avkastning och avkastningen hittills i år halverades. Även index för företagsobligationer uppvisade negativ avkastning under månaden.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman.
Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman.

Ett fortsatt fokus på Trumps trefrontskrig med hot och faktiskt införande av tullar på varor från Kina har tillsammans med en globalt successivt mer återhållsam penningpolitik med den amerikanska centralbanken Federal Reserve i spetsen, dominerat nyhetsflödet. Ett litet hopp om att trefrontskriget ska reduceras till ett bilateralt handelskrig mellan USA och Kina väcktes då USA, Mexiko och Kanada nu verkar vara överens om huvuddragen i ett nytt handelsavtal, benämnt USMCA, som ska ersätta det tidigare avtalet NAFTA. Detta kan möjligtvis vara ett tecken på att Trumps fokus kommer att vara handelsförhållandet med Kina, vilket sannolikt kommer att vara en långdragen historia. På den penningpolitiska arenan fortsätter Fed att höja styrräntan och signalerar fortsatta höjningar framöver. Även Riksbanken har signalerat att en första höjning nu närmar sig och sannolikt kommer i december i år eller februari 2019 samtidigt som även ECB successivt rör sig i samma riktning.

Avtagande tillväxttakt

Aktiviteten i den globala konjunkturen ser på ytan ut att vara fortsatt hög, men tittar vi under ytan framträder en relativt spretig bild. Amerikansk ekonomi fortsätter att uppvisa styrka samtidigt som flertalet andra regioner utvecklas svagt och snarare uppvisar tydliga avmattningstendenser. Det är i sammanhanget värt att komma ihåg det skattelättnadspaket som lanserats i USA och som bidrar positivt till amerikansk tillväxt. Denna positiva effekt är som störst nu och året ut för att sedan successivt bli svagare under 2019. Den globala aktiviteten tappar därmed fart och tillväxttakten är idag avtagande. Samtidigt har vi under en tid pekat på svaghet i ledande indikatorer som innebär en successiv avmattning i den globala konjunkturen. Svagheten syns i samtliga regioner och innebär därför något av en synkroniserad konjunkturavmattning i kontrast till den synkroniserade konjunkturuppgången vi såg under 2017. Givet att aktiviteten varit på en hög nivå bör en avmattning inte komma som en överraskning och är samtidigt mindre allvarlig än om utgångsläget hade varit en svag aktivitetsnivå. Den avmattning vi ser väcker så klart frågor kring den framtida styrkan i konjunkturen, men behöver inte nödvändigtvis vara något annat än just en avmattning.

Hur nära förestående är ett recessionsscenario?

Efter en förhållandevis lång uppgångsfas för aktiemarknaderna och konjunkturen samt med signaler om att tillväxttakten nu mattas av är ändå den naturliga följdfrågan om vi ska börja oroa oss för att vi närmar oss ett nytt globalt recessionsscenario? Vi ser som sagt idag en svaghet i ledande indikatorer som tyder på att konjunkturen mattas av, men det är inte detsamma som att en recession är nära förestående. Den amerikanska ekonomin är mycket viktig i ett globalt sammanhang och Fed är den viktigaste centralbanken. Amerikansk ekonomi är också den ekonomi som vanligtvis leder den globala konjunkturcykeln varför analys av denna ekonomi är avgörande för att förstå riskerna för en global recession även om en sådan givetvis inte alltid startar i USA. De flesta recessioner har historiskt varit olyckor, det vill säga misslyckade försök att få ekonomin att mjuklanda efter det att arbetslösheten fallit till låga nivåer. Vanligtvis faller arbetslösheten under den så kallade ”naturliga” arbetslösheten i något av en ”överhettningsfas” ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta följs vanligtvis av en allt mer åtstramande penningpolitik som ofta leder till att räntekurvan inverteras och penningmängdstillväxten avtar. Fed, i det här fallet, stramar åt penningpolitiken för att få ekonomin att bromsa in när kapacitetsbegränsningar börjar synas. Så småningom leder denna åtstramning till att den reala ekonomin försvagas och till slut halkar in i en recession.

Amerikansk ekonomi har idag sannolikt nått överhettningsfasen beskriven ovan, det vill säga arbetslösheten är nu under den ”naturliga” arbetslösheten. Samtidigt är Fed inne i en tydlig räntehöjningsfas och stramar därmed åt penningpolitiken. Detta gör att amerikansk ekonomi nu har nått ett stadium där vi måste vara mer vaksamma på svaghetstecken. Att våra ledande indikatorer försvagas är ju givetvis ett svaghetstecken, men konjunkturen kan mattas av från en hög nivå utan att det är detsamma som att en recession är nära förestående. Det behövs därför en uppsättning av tydliga svaghetstecken för att med större säkerhet säga att recessionsrisken är hög. En sådan är räntekurvan, som vanligtvis inverteras 12-18 månader innan en recession. Ett annat tecken att vara vaksam på är om arbetslösheten stiger med mer än en halv procentenhet, något som historiskt alltid följts av en recession. Idag är dock inga av dessa indikatorer på nivåer förknippade med hög recessionsrisk.

Samtidigt kan ytterligare stimulanser förlänga konjunkturen och senarelägga ett potentiellt recessionsscenario. Finanspolitisk stimulans i form av ett investeringspaket i USA skulle därför kunna vara en faktor som reverserar svagheten i ledande indikatorer. Även en nedtrappning av handelskriget kan bidra till en mer positiv miljö under en tid. Det är således för tidigt att säga att ett recessionsscenario är nära förestående. Amerikansk ekonomi har nått en mognadsgrad som gör att ekonomin är sårbar och det är därför motiverat att vara vaksam på recessionssignaler, men det vi ser idag tyder än så länge på ett avmattningsscenario snarare än ett recessionsscenario. Vi bedömer således inte att det föreligger en akut recessionsrisk men sannolikheten för att ett recessionsscenario ska bli verklighet någon gång under kommande 24 månader har ökat något. Huvudscenariot är med andra ord fortsatt hygglig tillväxt, om än något måttligare än tidigare.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans ”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se