Gynnsamma försommarvindar

21 juni, 2018 • Kvartalsbrev

Midsommar står för dörren och många börjar göra sig redo för några välbehövliga semesterveckor. Men först vill vi göra en kort tillbakablick på det gångna kvartalet och sammanfatta några av de viktigaste aktiviteterna inom vår ansvarsfulla fondförvaltning. Vi kan bland annat glädjas åt att Öhman säljer 1,1 miljarder kronor i fossila bolag, för att istället investera i mer hållbara bolag. Det är även med stort engagemang som vi nu presenterar ett nytt fokusområde där vi riktar ljuset mot problematiken kring destruktiv klimatlobbying.

På Öhman har vi lång erfarenhet av etiska indexprodukter. Sedan starten för snart 20 år sedan har vi stegvis skärpt fondernas kriterier i fem etapper. Tillsammans med våra kunder tar vi nu nästa steg och implementerar ett ännu högre hållbarhetskriterium som bland annat gör fonderna helt fossilfria. Förändringen genomfördes 31 maj i år och berör fem fonder: Öhman Etisk Index Europa, Japan, Pacific, Sverige och USA. Beträffande Öhman Etisk Emerging Markets så tar omställningen lite längre tid och kommer vara klar senast 30 september.

Sammanfattat innebär förändringen en skärpning av fondernas redan existerande etiska kriterier –  vi gör fonderna fossilfria. Fortsättningsvis kommer även ESG-analyser av bolagen att spela en stor roll i bolagsurvalet. Fonderna kommer att investera i de bästa bolagen som agerar långsiktigt och hållbart avseende ekonomi, miljö och samhälle samt motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande. Genom omställningen närmare halveras fondernas genomsnittliga koldioxidavtryck (-46 procent) och deras genomsnittliga ESG-betyg ökar med i snitt sex procent. Omställningen innebär också att cirka 60 procent av Öhmans totala fondkapital (80 miljarder kronor) finns i fonder som är helt fossil-fria.

Ansvarsfull klimatlobbying

Företag tar allt större plats i den politiska debatten och blir bättre på att påverka den internationella klimatpolitiken. Detta lobbyarbete spelar en viktig roll för att stödja regeringar i deras arbete för att skapa praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Parallellt blir vi investerare också allt bättre på att granska företagens klimatpolitiska arbete. Det har visat sig att bolagens engagemang inte sällan har två sidor. Negativa och motstridiga företagsintressen riskerar att hindra konstruktiva klimatpolitiska åtgärder. Det finns flera exempel på branschorganisationer, tankesmedjor och andra tredjepartsorganisationer som aktivt driver frågor som strider mot medlemsföretagens egna uttalade hållning i hållbarhetsfrågor. Denna motsättning är problematisk för oss som aktieägare, och vi förväntar oss att bolagen driver på för förändringar i de branschorganisationer de är medlemmar i.

Under våren har Öhman därför dragit igång ett nytt fokusområde för vår aktiva ägarstyrning, som tar avstamp i den nyligen publicerade PRI-rapporten Converging on Climate Lobbying. PRI:s rapport är tänkt att fungera som en guide för investerare i deras påverkansdialoger. I den formuleras investerarnas förväntningar på företagens klimatpolitiska arbete. Den förklarar även varför investerare bör engagera sig i frågan och föreslår konstruktiva frågeställningar till företagen, samt ger konkreta exempel på företagspraxis och andra PRI-studier som visar effekten av investeraråtgärder.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.
Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.

– Öhman har deltagit i arbetet med att ta fram rapporten och även bidragit med en fallstudie som sammanfattar ett projekt som Öhman bedrev under 2017 mot svenska företag. Det nya fokusområdet ska pågå under tre år och i förlängningen bidra till att skydda det långsiktiga aktieägarvärdet i våra portföljer och påskynda företagens klimatomställning, säger Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Vinden blåser åt rätt håll för Öhman Global Hållbar

Marknaden för vindenergi har genomgått en spännande utvecklingsfas under de senaste åren. Vår fond Öhman Global Hållbar gjorde i början av året sina första investeringar i det danska energibolaget Örsted – ett företag som kommit långt i omställningen till förnyelsebar energi. Från att tidigare ha byggt sin verksamhet helt och hållet på olja och kol är Örsted idag ett fullt fokuserat vindkraftbolag. Och med en global marknadsandel på över 25 procent är bolaget nu marknadsledande i världen när det kommer till att bygga och driva vindkraftsparker till havs.

Mycket talar också för att marknaden för vindenergi har några ljusa år framför sig. Dagens vindkraftsparker till havs är dubbelt så effektiva som vindkraft på land och 4-5 gånger effektivare än solkraft. De är nu så pass lönsamma att sköta att de inte längre kräver något offentligt stöd. Det har gjort att allt fler nu fått upp ögonen för vindenergimarknaden. Experter beräknar att den globala offshoremarknaden för vindenergi kommer att växa med 17 procent årligen fram till 2030. Med sin stora marknadsandel och sitt tekniska och operativa försprång väntas Örsted ta en stor del av den kakan. I dagsläget är 1,2 procent av Öhman Global Hållbar investerat i Örsted och positionen har fram till idag avkastat cirka 20 procent räknat i svenska kronor. Det ger goda framtidsutsikter för fonden!

Ses vi i Almedalen?

1-8 juli anordnas Sveriges största politiska mötesplats i Visby. För oss på Öhman är detta ett viktigt forum för att diskutera aktuella frågor som rör näringsliv och klimat. Därför kommer jag, Fredric Nyström, och vår koncernchef Johan Malm att vara på plats i Visby under hela veckan. Vill du att vi deltar i er paneldiskussion? Eller träffas för ett samtal? Tveka inte att kontakta oss eller vår presskontakt Camilla Lundquist inför Almedalsveckan.

Trevlig sommar!

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se


Johan Malm

Koncernchef Öhmangruppen och ordförande Öhman Fonder

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se