Så ska EU ställa om till en långsiktigt hållbar finansmarknad

24 maj, 2018 • Nyheter

Öhmans lokaler på Mäster Samuelsgatan var fulla till brädden när det var dags för vårens sista Öhmanlunch. Ämnet för dagen var EU:s nya rekommendationer för en långsiktigt hållbar finansmarknad. På plats fanns Magnus Billing, vd på Alecta, och Åsa Sterte Hållbarhetskoordinator på Finansdepartementet, som delade med sig av sina perspektiv på EU-kommissionens nya åtgärdsplan och dess påverkan finansmarknadens aktörer.

”Backcasting” –  lägg det ordet på minnet – uppmanade Fredric Nyström, ansvarig för ansvarsfulla investeringar på Öhman, när han inledde onsdagens Öhmanlunch. Begreppet myntades för första gången i början av 90-talet av den brittiske forskaren John B. Robinson, som menade att vi ska börja formulera målet och sedan ställa oss frågan; hur når vi dit? Med ett globalt klimatavtal på plats och de globala hållbarhetsmålen så har vi definierat vår hållbara vision. Nu måste vi konkretisera de steg vi behöver ta för att nå dit.

– Vi kan inte börja där vi står nu, vi måste utgå ifrån framtiden när vi beslutar om åtgärder för en hållbar utveckling. För det krävs stora politiska åtgärder, avslutade Fredric Nyström innan han lämnade över ordet till dagens två gäster.

Kunderna efterfrågar hållbara investeringar

Ordet lämnades sedan över till Magnus Billing, vd för pensionsbolaget Alecta. Han var tydlig med att övergången till hållbara investeringar är lika logisk som etiskt befogad.

– För att vi som företag ska vara relevanta måste vårt investeringsbeteende spegla våra kunders viljor. Och över två tredjedelar av våra kunder ser faktiskt ett stort värde i hållbara investeringar. Att integrera dessa aspekter i vår arbetsmodell är att lyssna på våra investerare och det är såklart en långsiktig strategi, inledde Magnus Billing.

Finanspolitiskt ramverk

2016 satte EU samman en kommission för att ta fram ett finanspolitiskt ramverk som understödjer en hållbar finansmarknad. Expertgruppen, kallad High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), bestod av 20 ledande experter från framför allt civilsamhället, finanssektorn och forskningen. Som enda svenska deltagare i kommissionen har Alecta och Magnus Billing bidragit med förslag till detta ramverk.

– Vid årsskiftet släpptes HLEGs slutrapport som innehåller åtta huvudrekommendationer för hållbar tillväxt och finansiell stabilitet. Kommissionen har redan påbörjat arbetet med att implementera några av rekommendationerna och mycket pekar på att vi snart har en del av lagstiftningen på plats, sa Magnus Billing.

Bland rekommendationerna nämnde han bland annat taxonomi som en viktig nyckel för att främja ett ökat utbud av gröna och hållbara investeringsmöjligheter samt underlätta och effektivisera beslut om hållbara investeringar. Han ville även belysa politikens viktiga roll för en hållbar finansmarknad.

– Forskningen visar att långsiktigt hållbara investeringar ger god avkastning. Ändå finns det en utbredd tro att hållbara investeringar ger sämre avkastning. Därför är det otroligt viktigt att EU lagstiftar om ökad transparens i investeringsprocesser samt driver på utvecklingen för redovisning av klimatrisker och scenarioanalyser, avslutade Magnus Billing.

Viktiga milstolpar på vägen

Därefter gick ordet över till Åsa Sterte från Finansdepartementet. Hon inledde med att göra en snabb tillbakablick på de händelser som lett fram till att Sverige och EU nu börjar lagstifta om en hållbar finansmarknad.

– Från klimatmötet i Paris 2015, till Miljöpartiets intåg in i regeringen 2016 och G20-gruppens TCFD-rapport 2017. Dessa viktiga milstolpar har skyndat på utvecklingen av en långsiktigt hållbar finansmarknad. Nu har vi även HLEG-rapporten vars rekommendationer den svenska regeringen står bakom.

Slutligen valde hon att blicka framåt mot kommande milstolpar under finanssektorns hållbarhetsresa.

– Tack vare att Sverige var tidigt ute kring dessa frågor har vi idag en oproportionerligt stor möjlighet att påverka politiskt på EU-nivå. Nu väntar vidare förhandlingar i EU-rådet och en faktapromemoria med Sveriges preliminära ståndpunkter. I maj lagstiftar vi även om vidare klassificering och definitioner av förvaltaruppdraget.

Med de orden avslutades vårens sista Öhmanlunch. Under hösten drar vi igång igen och bjuder in till nya spännande diskussioner. Hoppas vi ses då!

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se