Hållbarhet lyfter i finansförvaltningen

8 augusti, 2018 • Nyheter

Snart släpps årets upplaga av KommunPuls, där Kommunalekonomernas förening (KEF) och Öhman kartlägger den finansiella aktiviteten i kommuner och landsting. I år är det tydligt att finansförvaltningen integreras alltmer i sektorns övriga hållbarhetsarbete. Det märks inte minst genom ett ökat inslag av gröna obligationer i finansieringen av investeringar.

I Region Östergötland har man sedan en tid tillbaka intensifierat hållbarhetsarbetet i finansförvaltningen. Där integrerar man nu hållbarhet i förvaltningen av sina finansiella tillgångar i större utsträckning än tidigare.

Åsa Hedin Karlsson, ekonomidirektör på Region Östergötland. Foto: Per Groth
Åsa Hedin Karlsson, ekonomidirektör på Region Östergötland. Foto: Per Groth

– De senaste åren har vi ökat vårt fokus på hållbara och fossilfria placeringar. Ett av våra strategiska mål är att skapa en hållbar ekonomi genom bland annat långsiktiga, hållbara och ansvarsfulla placeringar. Inför 2017 fattade Regionfullmäktige därför beslut om en uppdaterad finanspolicy och placeringsriktlinjer som tar ökad hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Åsa Hedin Karlsson, ekonomidirektör på Region Östergötland.

Från exkluderingar till ökat investeringsintresse

Historiskt har uteslutning av bolag varit det främsta sättet att agera etiskt i förvaltningen av finansiella tillgångar, vilket även återspeglar resultatet i årets KommunPuls. Kartläggningen visar också att mer aktiva hållbarhetsaspekter såsom reducering av fossila utsläpp nu får ökad prioritet.

– Vi arbetar aktivt med analys och uppföljning i våra verksamhetsområden och lägger stor vikt vid att allt ska vara transparent och tillgängligt för alla. Det gäller allt från ekonomin till köer och vårdhygien. För oss har öppenheten skapat en tydligare vilja internt att nå positiva resultat. Det har varit en framgångsfaktor för vår region, säger Åsa Hedin Karlsson.

– Analysmetoderna har även varit viktiga när vi följt upp våra kapitalförvaltare. Vi har haft placerare som sagt att de ligger i framkant i sina egna mätningar men som haft sämre resultat när vi gjort egna mätningar av avkastningen i absoluta tal, fortsätter hon.

Det finns en bred vilja att inkludera hållbarhet i förvaltningen. Samtidigt upplever många att det är svårt att mäta resultaten från en hållbar investering. Verktyg som mäter och rapporterar de positiva effekterna av investeringar i exempelvis gröna obligationer är därför viktiga komplement, menar Åsa Hedin Karlsson.

– Det finns gröna obligationsfonder och aktiefonder där koldioxidutsläppen är betydligt lägre än i andra. Vi har upplevt att det ibland är svårt att värdera de ”mjuka resultaten” mot varandra. Därför är analys otroligt viktig för att följa upp och utveckla metodiken, säger hon.

Samverkan underlättar för hållbara finanser

En aktör som hyllats för sitt finansiella hållbarhetsarbete är Region Västmanland. Förra året tilldelades regionen priset CFA Sweden ESG Award för sitt arbete för en hållbar utveckling. Inte minst genom att inkludera etiska val vid fondplaceringar.

Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör på Region Västmanland.
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör på Region Västmanland.

– Vi jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan genom aktiva val främst i våra aktieinvesteringar. Vi har valt en förvaltningsprocess där vi förvaltar kapitalet i egen regi, vilket gör att vi kan styra placeringarna mot såväl etiskt som miljömässigt hållbara alternativ, säger Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör på Region Västmanland.

För många aktörer har samverkan kommit att bli ett viktigt verktyg för ett framgångsrikt och hållbart kapitalägande. I Västmanland har man löpande dialog med andra kommuner, landsting och regioner för att maximera utfallet av sina investeringar. Tillsammans med grannlänen Södermanland och Örebro har man sett till att ha rätt resurser och kompetens kring hållbarhetsfrågor.

– Det mångåriga finanssamarbetet med Landstinget Södermanland och Region Örebro län har varit avgörande för framgångarna i vårt hållbarhetsarbete. Det har underlättat för både vår interna kunskapsnivå men även stärkt oss i upphandlingen av hållbara fondprodukter, säger Nils-Eric Gustavsson.

På Region Östergötland håller man med om att utbytet av erfarenheter är viktigt för möjligheterna att investera hållbart. Man framhäver även kunskapen som finns hos kapitalförvaltare och banker.

– Vi deltar i ett finansnätverk där vi bland annat diskuterar hållbarhetsfrågor. Men det är inte bara andra kommuner, landsting och regioner som sitter på kompetensen. Vi lägger ett stort ansvar på kapitalförvaltarna och bedömer att de är mycket kompetenta inom området, säger Åsa Hedin Karlsson.

Standarder och transparens efterfrågas

Från regeringshåll arbetar man aktivt för att öka hållbarhetens betydelse på finansmarknaden och få fler aktörer att investera hållbart. 2015 sattes flera nya mål för att öka finanssektorns bidrag till en hållbar utveckling. Nyligen trädde även ett nytt regelverk i kraft som ställer ökade krav på förvaltare att öka transparensen inom förvaltningen – kring alltifrån miljö, mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor till sociala förhållanden och personalfrågor – de så kallade ESG-målen.

– Politikerna är mycket intresserade av att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Tidigare har vi inte jobbat med återrapporteringar utan förlitat oss på att riktlinjerna följs, men nu har vi börjat lyfta utvärderingen mer formellt. Genom återkoppling och analys får vi en tydligare bild av utfallet av våra hållbara investeringar, avslutar Åsa Hedin Karlsson.

Besök oss på KOMMEK

Årets upplaga av KommunPuls publiceras i sin helhet i samband med KOMMEK. Denna artikel ingår i en serie som lyfter fram några av de frågor som belyses i KEF:s och Öhmans kartläggning av den finansiella aktiviteten i kommuner och landsting. KEF och Öhman finns på plats på KOMMEK i Malmö den 22-23 augusti. Besök oss gärna och prata mer om KommunPuls 2018 och andra aktuella finansiella frågor. Vi finns i montrarna C11 (KEF) och B14 (Öhman). Hoppas att vi ses!

Kontaktpersoner

Håkan Skötte

Institutionell kundförvaltning, Öhman Fonder

+46 8 407 58 74
hakan.skotte@ohman.se


Daniel Bergman

Försäljning, Öhman Fonder

daniel.bergman@ohman.se


Johan Ede

Chef institutionell kundförvaltning, Öhman Fonder

08 407 58 38
johan.ede@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se