Bästa möjliga resultat

Öhman Fonder är skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för fondernas räkning vid utförande av order och placering av order hos annan.

Mot bakgrund av detta har Öhman Fonder fastställt interna regler för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. De interna reglerna tar hänsyn till pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek, transaktionens art och andra för utförandet väsentliga förhållanden. Normalt kommer Öhman Fonder att tillmäta priset (den totala kostnaden) störst betydelse. De ovan angivna faktorerna ska ställas i relation till bland annat mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden samt transaktionens beskaffenhet.

Öhman Fonder har en process för val av motparter och en förteckning över de motparter som godkänts för varje kategori av finansiella instrument. Valet av motparter följs upp och utvärderas löpande inom fondbolaget.

Dokument

Kontakt

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se