Intressekonflikter

E. Öhman J:or Fonder AB har upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Ett fondbolag som E. Öhman J:or Fonder AB har en skyldighet att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten, exempelvis mellan bolaget och dess kunder eller mellan olika kunder i samband med att bolaget tillhandahåller tjänster. Exempel på omständigheter som ska beaktas är om bolaget eller dess ägare, utöver överenskomna ersättningar, sannolikt kan komma att erhålla en vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.

Bolaget har vidare en skyldighet att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. För det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas negativt ska bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan det utför en tjänst för kundens räkning.

E. Öhman J:or Fonder AB har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger bl. a. hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer mellan olika avdelningar, enheter och underenheter inom bolaget och Öhman-koncernen och hur eventuellt uppkomna intressekonflikter ska hanteras.

På kunds begäran kan bolaget lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.