Information om ersättningar i
E. Öhman J:or AB-koncernen 2019

Information i enlighet med artikel 450 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Publicerad i april 2019.

Bakgrund

Denna redogörelse har upprättats i enlighet med 8 a kap Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, den Luxemburgska lagen av den 5 april 1993 om den finansiella sektorn och cirkulär rörande s.k remuneration policies från Commission de Surveillance du Secteur Financier  samt artikel 450 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Redogörelsen innehåller information om ersättningsregler som antagits av styrelserna i E. Öhman J:or AB, det svenska fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB samt det luxemburgska kreditinstitutet Öhman Bank S.A., samt hur de berörda bolagen uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som ställs i ovannämnda regelverk.

Öhmankoncernens ersättningsregler beskriver grunderna och anger principerna för hur rörliga, och i viss mån annat än rörliga, ersättningar som betalas ut till personer inom ramen för en anställning ska fastställas inom tillståndspliktiga koncernbolag.

I slutet av denna redogörelse lämnas även viss information om ersättningar som intjänats under räkenskapsåret 2018 inom E. Öhman J:or Fonder AB och räkenskapsåret 2017 för Öhman Bank S.A.

Beslutsgång och ansvarsområden

Ersättningspolicyn i de berörda koncernbolagen har innan den antogs av styrelsen i respektive bolag lämnats till bland annat funktionen för regelefterlevnad liksom till VD och, i förekommande fall, finanschefen i respektive bolag för synpunkter och kommentarer. Innan beslut om större förändringar av policyn fattas ska synpunkter inhämtas från åtminstone de funktionerna i koncernföretagen.

Styrelsen i respektive berört koncernbolag har det övergripande ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Vidare ska funktionen för regelefterlevnad eller internrevision när det är lämpligt, och i vart fall årligen, självständigt granska om koncernbolagens ersättningar överensstämmer med koncernbolagets ersättningspolicy.

Beslut om bland annat (i) totalt belopp som ska utbetalas i rörlig ersättning för varje räkenskapsår; (ii) ersättningen till den verkställande ledningen och till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av koncernbolagets kontrollfunktioner; samt (iii) åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn ska fattas av koncernbolagets styrelse. Styrelsens beslut ska beredas av en ledamot som utsetts av styrelsen att ansvara för detta. Styrelserna i moderbolaget E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fonder AB och Öhman Bank S.A. har under 2018 hållit fem ordinarie styrelsemöten vardera.

Allmänt om ersättningssystem i Öhmankoncernen,samband mellan resultat och ersättning samt riskanalys

Öhmankoncernens avsikt är att ersättningspolicyn ska resultera i ersättningssystem som möjliggör för Öhmankoncernen att attrahera och behålla kompetent och kvalificerad personal samtidigt som det är förenligt med och främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till överdrivet risktagande.

Reglerna om ersättningar inom Öhmankoncernen skiljer därför i vissa delar mellan anställda som anses kunna påverka berört koncernföretags risknivå (”särskilt reglerad personal”) och anställda som inte, eller endast i liten utsträckning, bedöms kunna göra det. Vidare innehåller ersättningspolicyn bland annat regler som syftar till att uppnå långsiktighet, riskbalans och en sund balans mellan fast och rörlig ersättning.

Ersättningsreglerna ska säkerställa att koncernbolagens totala rörliga ersättningar inte begränsar förmågan för koncernbolagen eller den konsoliderade situationen som berörda bolag inom Öhmankoncernen ingår i att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Policyn innehåller bland annat i detta syfte regler om riskjustering och beaktande av kostnader för likviditetsbehov och kapital vid beräkning av storleken på beloppet som är tillgängligt för rörlig ersättning, uppskjuten utbetalning och bortfall av ersättning i vissa fall.

Inför antagandet av ersättningspolicyn har det genomförts en riskanalys avseende risken för att Öhmankoncernens ersättningssystem ska ge effekter i form av överdrivet risktagande som kan påverka berörda koncernbolags risknivå. Riskanalysen omfattar dels Öhmankoncernen som helhet och dess storlek och verksamhet i förhållande till övriga aktörer på de marknader där Öhmankoncernen är verksam, dels varje verksamhetsområde som bedrivs av de tillståndspliktiga svenska koncernbolagen.

Vidare beaktas hur Öhmankoncernens exponering för överdrivet risktagande bedöms kunna påverkas av ersättningssystemets utformning.

Riskanalysen har legat till grund för beslut om vilka anställda inom respektive berört koncernbolag som anses vara särskilt reglerad personal. Rörlig ersättning till sådan personal omfattas av fler restriktioner än för andra kategorier av anställda och får inte överstiga den fasta ersättningen. Den rörliga delen av ersättningen ska således inte kunna bli högre än 100 procent av den fasta delen av den totala ersättningen.

Mot bakgrund av den övergripande riskanalysen har vid fastställandet av vilka anställda som omfattas av definitionen för särskilt reglerad personal beaktats bland annat förekomsten av och storleken på mandaten som anställda kan ha att genomföra affärer för ett koncernbolags eller av koncernbolag förvaltade fonders egen del samt andra arbetsuppgifter som exponerar koncernbolaget för risker. Vid fastställandet av vilka anställda som anses utgöra särskilt reglerad personal i fondbolaget har beaktats vilka anställda som kan anses utöva ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget eller de förvaltade fonderna i enlighet med 8 a kap FFFS 2013:9. Bland de anställda som anses kunna utöva ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget eller de förvaltade fonderna ingår till exempel fondförvaltare, verkställande ledning och kontrollfunktioner.

Resultatkriterier

Olika kriterier tillämpas för fastställande av fast grundlön respektive eventuell rörlig ersättning. Vid beräkning av vilket belopp som totalt finns tillgängligt att betalas ut i rörlig ersättning för respektive koncernbolag beräknas koncernbolagets och den konsoliderade situationens resultat, kapitalbas och likviditet. Fördelningen av den rörliga ersättningen på individnivå beslutas diskretionärt baserat på en utvärdering av den anställdes prestationer under åtminstone det gångna räkenskapsåret. Utvärderingen avser bland annat hur väl den anställde uppfyllt uppställda mål, bidragit till berört koncernföretags lönsamhet och efterlevt tillämpliga regler, såväl interna som externa. För anställda som kan ha en materiell påverkan på tjänsterna som tillhandahålls och/eller Öhmans uppförande mot kunder gäller att kvalitativa kriterier beaktas i minst lika hög grad som kvantitativa kriterier gällande lönsamhet. Med kvalitativa kriterier avses kriterier som uppmuntrar berörda anställda att agera för kundernas bästa, t.ex. regelefterlevnad, rättvis behandling av kunder, kundnöjdhet, utfallet av de investeringstjänster som tillhandahållits och lågt antal kundklagomål.

Principer för uppskjuten utbetalning m.m.

Enligt ersättningspolicyn för Öhman Bank S.A. ska minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp för anställda som definierats som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil och vars rörliga bruttoersättning under ett visst räkenskapsår uppgår till minst 100 000 Euro. För i) anställda i den verkställande ledningen i de svenska bolagen och ii) övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil och vars rörliga ersättningsdel under ett räkenskapsår överstiger en viss i policyn angiven nivå ska minst 60 procent av den kontanta rörliga ersättningen skjutas upp. Den uppskjutna ersättningen ska betalas ut under tre till fem år efter utgången av det ersättningsgrundande räkenskapsåret. Tiden för innehållandet ska avgöras av storleken på det ansvar och den risk som är hänförliga till den anställde ifråga och anges närmare i policyn.

Enligt ersättningspolicyn för E. Öhman J:or Fonder AB ska minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp för anställda som definierats som särskilt reglerad personal. För särskilt reglerad personal som erhåller rörlig ersättning uppgående till ett särskilt högt belopp ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp. Den uppskjutna ersättningen ska betalas ut tre efter utgången av det ersättningsgrundande räkenskapsåret.

Utbetalning av rörlig ersättning till de anställda i fondbolaget sker till hälften i andelar i en värdepappersfond som förvaltas av fondbolaget. Detta gäller såväl ersättning som skjuts upp som den som inte skjuts upp. Äganderätten till fondandelarna övergår till den anställde direkt vid utbetalningen. Den anställde är oaktat detta förhindrad att förfoga över fondandelarna under ett år efter utbetalningen (kvarhållandeperioden). Kvarhållandeperiod infaller även efter utbetalning av rörlig ersättning i fondandelar som skjutits upp.

Rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på koncernbolags riskprofil ska falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att något av kriterierna för beräkning av den rörliga ersättningen, antingen den totala inom bolaget eller fördelningen på individnivå, inte varit uppfyllda. Ersättningen ska också falla bort, helt eller delvis, om det berörda koncernbolagets ställning försämrats så att utbetalning inte är försvarbar med hänsyn till det berörda koncernbolagets finansiella situation.

Ersättningar intjänade 2018

E. Öhman J:or Fonder AB

Under 2018 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin anställda i verkställande ledning (9 st) uppgår till 11 472 tkr respektive 2 134 tkr.

Under 2018 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil (15 st) uppgår till 18 114 tkr respektive 2 923 tkr

För övriga anställda (47 st) uppgår kostnadsförda fasta ersättningar under 2018 till 28 684 tkr och rörliga ersättningar till 5 077 tkr. Bolaget är inte uppdelat i affärsområden eller andra resultatenheter. Därför redovisas de kostnadsförda totalbeloppen enbart på bolagsnivå.

Totala kostnadsförda fasta respektive rörliga ersättningar uppgår till 58 270 tkr respektive 10 134 tkr. Av de kostnadsförda rörliga ersättningarna för 2018 betalas under 2019 ut 1 153 tkr netto efter källskatt och 1 153 tkr netto efter källskatt betalas ut i fondandelar som är låsta under kvarhållandeperioden i ett år, vidare har utbetalning av 1 927 tkr skjutits upp enligt gällande regler.

Under 2018 har 368 tkr betalats ut i ersättning som hade hållits inne från tidigare år. Per den 31 december 2018 fanns 2 961 tkr + 853 i fondandelar innehållet i uppskjuten ersättning. Under 2019 kommer 338 tkr + 853 i fondandelar betalas ut varvid 2 623 tkr återstår.

Avgångsvederlag om 0 kr har bokförts under året.

Öhman Bank S.A.

Under 2017 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin anställda i verkställande ledning (4 st) uppgår till 777 kEuro respektive 115 kEuro.

Under 2017 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil (6 st) uppgår till 1 152 kEuro respektive 400 kEuro.

För övriga anställda (18 st) uppgår kostnadsförda fasta ersättningar under 2017 till 1 291 kEuro och rörliga ersättningar till 55 kEuro. Bolaget är inte uppdelat i affärsområden eller andra resultatenheter. Därför redovisas de kostnadsförda totalbeloppen enbart på bolagsnivå.

Totala kostnadsförda fasta respektive rörliga ersättningar uppgår till 3 340 kEuro respektive 570 kEuro. Av de kostnadsförda rörliga ersättningarna för 2017 har utbetalning under 2018 hittills skett med 372 kEuro och utbetalning av 132 kEuro skjutits upp enligt gällande regler.

Under 2017 har 136 kEuro betalats ut i ersättning som hade hållits inne från tidigare år. Per den 31 december 2017 fanns 324 kEuro innehållet i uppskjuten ersättning från tidigare år. Av dessa har hittills 103 kEuro betalats ut under 2018 och 221 kEuro återstår. Ingen uppskjuten rörlig ersättning har fallit bort enligt kriterierna i gällande regler.

Inga avgångsvederlag har kostnadsförts under 2017. Några utfästelser om avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar har inte lämnats under året. Ingen enskild person har fått en ersättning på motsvarande 1 miljon Euro eller mer under räkenskapsåret.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se