Lämplighetsbedömning

Lagen innehåller bestämmelser om skyldighet för värdepappersinstituten att då de tillhandahåller investeringstjänster avseende finansiella instrumentpröva om tjänsten eller produkten är lämplig eller passande för kunden mot bakgrund av kundens förhållanden.

Lämplighetsprövningen, som är den mer omfattande prövningen av de båda, ska göras då institutet tillhandahåller investeringstjänsterna portföljförvaltning och investeringsrådgivning, det vill säga de tjänster som innehåller ett inslag av rekommendation till kunden från institutets sida medan den mer begränsade prövningen om en produkt är passande för kunden eller inte ska göras vid övriga investeringstjänster, det vill säga de tjänster där kunden inte lutar sig mot institutets expertis eller rekommendation.

Under vissa omständigheter får vissa slags transaktioner, företrädesvis sådana som enbart består av orderutförande, mottagande eller vidarebefordran av kundorder med eller utan underordnade tjänster, genomföras utan prövning. En sådan omständighet kan vara att transaktionen rör okomplicerade produkter.