Investerarskydd

Fondandelar som Öhman Fonder förvarar för kunders räkning och medel som tagits emot med redovisningsskyldighet ska hållas avskilda från Öhman Fonders egna tillgångar.

Detta innebär att Öhman Fonders kunders medel och fondandelar normalt inte påverkas om Öhman Fonder mot förmodan skulle försättas i konkurs. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Öhman Fonders kunder vars finansiella instrument, t.ex. fondandelar, förvaras av Öhman Fonder, rätt till särskild ersättning från garantimyndigheten med sammanlagt högst 250 000 kronor i den händelsen att Öhman Fonder skulle försättas i konkurs och kunden inte skulle få ut sina finansiella instrument. Ersättningen kan innefatta medel som Öhman Fonder tagit emot med redovisningsskyldighet. Begäran om ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställas till garantimyndigheten som betalar ut ersättning efter prövning.

För att undvika att värdepapper och medel som Öhman Fonder innehar för kunders räkning kommer att ingå i Öhman Fonders konkursbo om Öhman Fonder, mot förmodan, skulle gå i konkurs håller Öhman Fonder, när det är praktiskt möjligt, sådana tillgångar avskilda från Öhman Fonders egna tillgångar.