Incitament

När externa distributörer förmedlar fondandelar i våra fonder kan ersättning utgå till distributören.

Ersättningen vid distribution av fonder beräknas normalt sett som en procentsats på det belopp som investerats. Distributören erhåller normalt en del av det förvaltningsarvode som Öhman Fonder belastar fonden för sitt arbete med förvaltning av fonden. Distributionsavgiften innebär alltså inte någon extra belastning för fondens NAV.

Öhman Fonder kan också från tid till annan komma att ingå avtal med andra fondbolag om rabatt på förvaltningsarvodet som Öhman Fonder investerar för fonders eller diskretionära kunders räkning.