Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Fonders ägarstyrning

Öhman agerar som en ansvarstagande ägare och har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).  Målsättningen med principerna är att vi investerare ska bidra till en hållbar utveckling. En av de viktigaste principerna är ansvarsfullt ägande.

Öhman uppmuntrar företag att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel vilket är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12:6. Vårt påverkansarbete sker genom att fondbolaget för dialog med bolagen och närvarar på bolagsstämmor.

Fondbolagets fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare som delar vår värdegrund. Att investerare gemensamt bedriver påverkansarbete mot bolag har en bevisad effekt, och är samtidigt det mest kostnadseffektiva.

Processen för ägarstyrning är avskild från investeringsprocessen och bedrivs separerat.

I vår ägarstyrning använder vi två verktyg för att påverka bolag:

  1. påverkansdialoger
  2. att rösta på bolagsstämmor

Påverkansdialoger med bolag

Påverkansdialoger bedrivs med bolag som ingår i fondbolagets hela investeringsunivers och bedrivs oavsett om vi är investerade i bolagen eller inte.

En påverkansdialog har ett uttalat syfte och mål. Genom löpande dialog i form av möten, brev och telefonmöten försöker vi påverka bolagen att vidta de åtgärder som vi bedömer som nödvändiga.

Vi arbetar förebyggande och framåtblickande för att påverka företagen att förbättra sina interna processer och externa rapportering som ska leda till långsiktig stabil finansiell avkastning.

Så här bedriver vi våra dialoger:

  • Strukturerad och tidsbestämd process
  • Sätter tydliga och mätbara mål
  • Identifierar fokusområden
  • Arbetar tillsammans med andra investerare

Här kan du läsa mer om våra tre fokusområden.

Påverkansdialogerna utvärderas löpande för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll och för att vi bäst ska kunna bedöma vilka aktiviteter vi ska genomföra.

Röstning på bolagsstämmor

Öhman väljer att närvara och rösta på bolagsstämmor när vi har en avvikande åsikt. Röstning kan enbart ske i bolag där fondbolaget har innehav.

Övrigt

Fondbolaget genomför och deltar i olika aktiviteter och punktinsatser i syfte att påverka bolag, branschorganisationer och lagstiftare att bidra till en hållbar finansiell marknad.

Här kan du ta del av Öhman Fonders:

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se